Uitnodiging Ledenvergadering avAJAX

Aan de leden van avAJAX,

Namens het bestuur van de Aandeelhoudersvereniging avAJAX nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal plaats vinden in restaurant Borchland, Borchlandweg 6-10, Amsterdam, 29 december 2015 om 17.00 uur. Op de agenda staan de volgende punten:

1.Jaarverslag, 2.Financieel verslag, 3.Voorstelontbinding avAJAX, 4.Rondvraag, 5.Sluiting.

Een mogelijk besluit tot opheffing van de vereniging moet voldoen aan het gestelde in de Statuten:fotos 003

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur. De vereniging kan worden ontbonden indien het voorstel daartoe met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen in een bijzonder daartoe belegde algemene ledenvergadering, waarop ten minste vier/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd, binnen een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering waarin tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Op basis van het aantal leden dat de jaarlijkse ledenvergadering normaal bezoekt (10-15) is te verwachten dat over agendapunt 3 geen bindend besluit worden genomen. Het bestuur bestaat thans uit 3 leden, Frank Kales, voorzitter, Jean-Paul Lo ten Foe, penningmeester, Albert Treur, lid. Dit bestuur heeft het besluit genomen, bij meerderheid van stemmen, om het voorstel tot opheffing aan de ledenvergadering voor te leggen. Op de ledenvergadering van 29 december kan geen bindend besluit worden genomen, en kan kort besproken worden wat de achtergrond is en eventuele alternatieven. Een definitief besluit kan genomen worden op een volgende vergadering, die wij voorzien op 12 januari 2016.

Het Bestuur van avAJAX.

 

Dit bericht is geplaatst in ALV, avAJAX, Uncategorized, Voetbalorganisatie. Bookmark de permalink.