Veel gestelde vragen

Q: Hoe tracht de vereniging  Ajax Socios Network haar doel te bereiken?

A: Een ieder die Ajax een warm hart toedraagt, daadwerkelijk meer inspraak te kunnen gevenin het beleid van AFC Ajax NV, waaronder in de aandeelhoudersvergadering van AFC Ajax NV. Door stemrechten te verenigen wil de vereniging een serieuze gesprekspartner worden in de aandeelhoudersvergadering van AFC Ajax NV. Hoe meer leden, hoe sterker de vereniging en haar leden kunnen staan.

Q: Wie kunnen lid worden van de vereniging?
A: Uiteraard iedereen die Ajax een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Maar je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, dit worden kwaliteitseisen genoemd, teweten: Om lid te kunnen worden moet je of aandeelhouder van AFC Ajax NV zijn of als lid tevens certificaathouder van de vereniging zijn. Certificaathouders dienen woonachtig te zijn in Nederland. Certificaathouder wordt men door (naast betaling van de contributie) een bedrag te betalen waarmee de vereniging een aandeel AFC Ajax NV aanschaft. Tegenover dit aandeel zal de vereniging aan het desbetreffende lid een certificaat toekennen. Voor elk aandeel van AFC Ajax NV dat gehouden wordt door de vereniging geeft de vereniging dus een certificaat uit.

Q: Wat is een certificaat?
A: Het certificaat is verbonden met het lidmaatschap en correspondeert met de rechten en plichten van een aandeel AFC Ajax NV. De certificaathouder heeft alle economische rechten (eventuele uitkeringen op het aandeel behoren toe aan de certificaathouder,bijvoorbeeld dividend) en deze komen dus voor rekening en risico van de certificaathouder. De zeggenschapsrechten of anders gezegd het stemrecht op het aandeel AFC Ajax NV komt toe aan de vereniging. De vereniging stemt dus namens haar leden op de aandeelhoudersvergadering van AFC Ajax NV. Voor ieder certificaat dat een lid van de verenging aanschaft, koopt de vereniging  dus een aandeel AFC Ajax NV. De vereniging handelt niet met deze aandelen, want ze mag de aandelen niet vervreemden anders dan op instructie van de certificaathouder en dan alleen inspecifieke gevallen, bijvoorbeeld na opzegging van een lidmaatschap. De vereniging houdt de aandelen dus in beheer/administratie voor de certificaathouder.

Q: Hoe wordt de prijs bepaald van de te verkrijgen certificaten?
A: Bijvoorbeeld iemand wil lid worden en wil één certificaat kopen. Hij geeft dit aan doormiddel van het doorlopen van het programma op de website en geeft een machtiging af. Doormiddel van de machtiging is de vereniging gerechtigd om van de opgegeven bankrekeningvan het lid af te schrijven de contributie ad EUR 2,50 plus de prijs van het aandeel dat door devereniging is aangeschaft en waarvoor het lid een certificaat verkrijgt. De prijs van certificaat is exact de prijs van het aandeel dat door vereniging is betaald, inclusief eventuele transactiekosten die door de bank worden berekend. Is de koers van het aandeel AFC Ajax NV bijvoorbeeld EUR 7,10 dan wordt van de rekening van het lid afgeschreven: EUR 7,10 + eventuele aan de vereniging berekende transactiekosten (deze zijn meestal een paar procent van de transactieprijs)+ de contributie van EUR 2,50. In het voorbeeld wordt dan net geen EUR 10 van de rekeningvan het lid afgeschreven.

Q: Op 1 december werd ik lid en de koers van een aandeel stond bijvoorbeeld op EUR 7,10 betaal ik dan 7,10?
A: Nee, dat hoeft niet, want het kan zijn dat de vereniging de aanvraag pas de volgende dag verwerkt. Uiterlijk vijf (5) dagen na de datum van ontvangst van de aanvraag tot het verkrijgen van een certificaat door een lid, zal de vereniging een aandeel aanschaffen. Dus als zij dit op bijvoorbeeld 3 december doet en de koers is dan EUR 7,30, dan wordt EUR 7,30 + eventuele aan de vereniging door de bank berekende transactiekosten, deze zijn meestal een paar procent van de transactieprijs) van de rekening van het lid afgeschreven. Uiteraard probeert de vereniging zo snel mogelijk aanvragen af te handelen.

Q: Krijgt een certificaathouder dividend als AFC Ajax NV dividend uitkeert?
A: Certificaathouders hebben recht op dividenduitkeringen en de vereniging zal dit doorgeven zonder inhoudingen, maar de dividenduitkering op bijvoorbeeld één aandeel zal normaalgesproken vrij laag (bijvoorbeeld slecht EUR 0,25). Om de administratieve lasten van de vereniging niet ondoenlijk hoog te laten zijn, keert de vereniging in principe pas dividenden uit, indien het totaal ontvangen dividend voor een lid EUR 10 of meer bedraagt. Uiteraard bij einde lidmaatschap maakt de vereniging eventuele nog niet aan de certificaathouder uitgekeerde dividenden direct over ongeacht of de EUR 10 is bereikt.

Q: Heeft de vereniging financieel belang bij het houden van de aandelen AFC Ajax NV?
A: De vereniging heeft zelf geen enkel financieel belang bij het houden van de aandelen. Tevens behartigt de vereniging niet de economische belangen van de leden anders dan dat zij de aandelen enkel ter administratie in beheer heeft. Het doel van de vereniging ziet in dit verband slechts op het verenigen van stemrecht, niet op het behalen van economisch voordeel of vergroten van de waarde van aandelen. Het risico met betrekking tot de waarde van het certificaat ligt bij het lid dat certificaathouder is. De waarde van het certificaat correspondeert met de waarde van een aandeel AFC Ajax NV. De waarde van deze aandelen kunnen fluctueren, de waarde van uw certificaat dus ook.

Q: Ik ben al aandeelhouder; kan ik een volmacht afgeven, zodat de vereniging namens mij kan stemmen op de aandeelhoudervergadering van AFC Ajax NV?
A: Dat kan en dat doen we graag zelfs! AFC Ajax NV geeft altijd aan hoe dit moet. Voor zovergeen model volmacht via AFC Ajax NV te verkrijgen is, kan bij de vereniging een voorbeeldvolmacht worden verkregen.

Q: Ik ben al aandeelhouder van AFC Ajax NV, ik vind deze vereniging een goed initiatief, maar wil geen certificaat kopen, kan ik dan toch lid worden?
A: Ja, dat kan, als u al aandeelhouder bent van AFC Ajax NV hoeft u geen certificaathouder van onze vereniging te worden om ook lid van onze vereniging te worden.

Q: Ik ondersteun de vereniging graag, maar wil geen lid worden, hoe doe ik dat? Kan ik donateur worden?
A: Ja, u kunt de vereniging ook steunen door bijvoorbeeld donateur te worden, u kunt dan op de website aangeven dat u donateur wil worden en hoeveel u jaarlijks wilt doneren. De jaarlijksedonatie is minimaal 5 euro per donateur. Donateurschap kunt u eenvoudig via e-mail beëindigen; uw eventuele machtiging wordt dan stopgezet.

Q: Ik wil mijn minderjarige zoon of dochter lid maken, kan dat?
A: Ja dat kan, mits de wettelijke vertegenwoordiger van het kind de lidmaatschapsaanvraag namens het kind doet.

Q: Kan mijn minderjarige zoon of dochter ook een of meer certificaten verkrijgen?
A: Ja, mits de wettelijke vertegenwoordiger van het kind de aanvraag hiervoor doet en dus de verkrijging namens het minderjarige kind aanvaardt.

Q: Heeft mijn minderjarige zoon of dochter ook stemrecht in de vergadering van de vereniging?
A: Ja, met dien verstande dat de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind namens hem of haar kan stemmen.

Q: Hoe gaat de vereniging om met de door mij aan de vereniging verstrekte (persoonlijke)gegevens?
A: De vereniging beheert zelf haar administratie waarin genoemde gegevens worden opgenomen. De gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij de vereniging hiertoe wettelijkof rechtens wordt verplicht.

Q: Is de vereniging een onderneming met een winstoogmerk?
A: Nee, de vereniging drijft geen onderneming en heeft ook geen enkel winstoogmerk, de
vereniging zal anders dat zij Ajax een warm hart toedraagt, geen specifieke handelingenverrichten die er expliciet op zijn gericht op het verhogen/vergroten van de waarde van hetaandeel AFC Ajax NV. Leden wordt geen rendement toegezegd of in het vooruitzicht gesteld,noch zal de vereniging enige activiteit ontplooien die hierop gericht is of zal zijn. Het gaat de vereniging om het stemrecht en niet om de koers van het aandeel op de beurs.

Q: Zijn er fiscale consequenties voortvloeiende uit het lidmaatschap alsmede het verkrijgen, houden dan wel vervreemden van certificaten tegen levering van aandelen als gevolg van decertificering?
A: Eventuele fiscale consequenties kunnen van per lid/certificaathouder verschillen. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige fiscale consequenties voor haar leden voortvloeiende uit het lidmaatschap alsmede het verkrijgen, houden dan wel vervreemden van certificaten tegenlevering van aandelen als gevolg van decertificering. Indien u zekerheid wenst over uw fiscalepositie met betrekking tot het lidmaatschap alsmede het verkrijgen, houden dan wel vervreemden van certificaten tegen levering van aandelen als gevolg van decertificering, dient u fiscaal advies in te winnen bij uw eigen fiscaal adviseur.

Q: Waarvoor worden de gelden van de contributie gebruikt?
A: Uitsluitend ter dekking van administratiekosten, notariskosten, de website, de accountant etc. De vereniging kent geen vergoedingen (bezoldiging) toe aan haar bestuursleden.

Q: Hoe wordt het bestuur van de vereniging gevormd?
A: De huidige bestuursleden zijn bij oprichting benoemd. De algemene ledenvergadering van de vereniging kan bestuursleden benoemen en ontslaan. Een algemene ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden. Meer hierover vindt u in de statuten en het huishoudelijkreglement.

Q: Wil de vereniging overwegende zeggenschap verwerven en zo ja wil de vereniging zoveel mogelijk aandelen AFC Ajax NV verwerven?
A: Nee, de vereniging wil namens de supporters een sterk geluid laten horen in de aandeelhoudersvergadering van AFC Ajax NV. De vereniging heeft niet ten doel

i) overwegende zeggenschap in AFC Ajax NV te verkrijgen dan wel

ii) zoveel mogelijk aandelenin AFC Ajax NV te verwerven. Zie hiervoor ook artikel 8.1.f van het Huishoudelijk Reglement.

Q: Hoe vaak is er een algemene ledenvergadering van de Vereniging?
A: Ten minste een keer per jaar houdt de vereniging een algemene jaarvergadering voor haar leden.

Q: Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd, ik was houder van een of meer certificaten en ik heb geen effectenrekening. Ik heb aangeven dat ik de waarde van de aandelen in geld uitgekeerd wil krijgen. Wanneer krijg ik de waarde van de aandelen betaald?
A: De vereniging heeft 2 momenten per jaar waarop zij aandelen verkoopt, te weten de eerste maandag nadat 6 maanden in het huidige verenigingsjaar zijn verstreken of de eerste maandag na het begin nieuwe verenigingsjaar. In het slechtste geval kan het zijn dat u dus bijna 6 maanden moet wachten op uw geld of overdracht van de aandelen afhankelijk waarvoor decertificaathouder heeft gekozen. Een van deze twee data, die het dichtst ligt na de dag van opzegging, zal bepalend zijn voor de koers van het aandeel AFC Ajax NV en dus de uiteindelijkewaarde van het certificaat. Van de opbrengst worden eventuele transactiekosten (die de bank devereniging in rekening brengt) in mindering gebracht. Let op de transactiekosten zijn in de praktijk hoger dan de opbrengst van 1 aandeel.

Q: Bij wie kan ik terecht als ik naar aanleiding van bovenstaande vragen heb?
A: info@avajax.nl